Provozní řád Penzionu Chalupa Pohádka

1. Příjezd a odjezd

1. Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti provozovateli.

2. Check - in:   od 15 hod.

    Check - out: do 10 hod.

3. Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození apartmánu nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

4. Apartmán musí být vyklizen a klíče od apartmánu předány provozovateli v den ukončení pobytu nejpozději do 10.00 hodin. 

5. V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě a odečtena z vratné kauce.

6. Do penzionu i celého areálu je přísně zakázán vstup se zvířaty, dále osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.

7. Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená topeniště.

8. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

9. Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

10. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.

11. V apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

12. V případě poškození vybavení apartmánu nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

13. Noční klid v budově i areálu penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.

14. Host má právo připojit svá elektronická zařízení pomocí kabelu či Wi-Fi k síti v apartmánech i ve společných prostorách penzionu. Host nesmí využívat Wi-Fi připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Síť je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); Penzion však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači či jiném elektronickém zařízení hosta používaném k připojení k síti.

3. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

2. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru.

3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo u provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

 PRVNÍ POMOC: 155

 HASIČI: 150

 POLICIE: 158

 PROVOZOVATEL : +420 731 468 947 nebo 731 468 828

4. Ostatní

1. Pravidelný úklid apartmánů a výměna ložního prádla se provádí 1x za 7 dnů. Každý den je prováděn úklid společných prostor.

2. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.

3. Počet osob v apartmánu odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. V apartmánu může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem poskytovatele ubytování.

4. Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhradu za poskytnuté služby.

5. Host je povinen při odchodu z apartmánu zhasnout, vypnout veškeré el. spotřebiče, zavřít okna a uzamknout dveře apartmánu. V apartmánech vybavených topidly na tuhá paliva je host povinnen topidlo zabezpečit proti vzniku požáru.

6. Host je po dobu pobytu povinnen dodržovat provozní řád dětské herny a venkovního dětského hřiště.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.5.2018