Všeobecné ubytovací podmínky

1. Úvod

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb (dále jen „poskytovatel“) v Penzionu Chalupa Pohádka, Jimramovské Pavlovice 3, Věcov 592 42 a hosty.

Podmínky jsou pro všechny strany závazné a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb a hostem. Je povinností každého hosta se s těmito všeobecnými podmínkami seznámit před nástupem do penzionu a při pobytu je dodržovat.

2. Host

Hostem – ubytovaným v Penzionu Chalupa Pohádka – jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi hostem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (telefonické, e-mailové či rezervací na internetových stránkách poskytovatele ubytovacích služeb www.chalupapohadka.cz. Na základě objednávky zašle poskytovatel ubytování hostovi e-mailem potvrzení přijaté objednávky, cenovou kalkulaci pobytu a platební údaje pro úhradu rezervačního poplatku.

2. Poskytovatel zároveň rezervuje požadovaný volný termín hostovi, a to po dobu max. 3 dnů od data rezervace, pokud se ve smlouvě nedohodne s hostem jinak. Během této doby je nutno uhradit na uvedený účet zálohu (50 % z ceny poskytovaných služeb) – její přesná výše je uvedena ve smlouvě.

3. Smlouva obsahuje veškeré potřebné údaje – např. jméno hosta, zvolený apartmán, počet lůžek, termín pobytu, výši zálohy… Uhrazením zálohy potvrzuje host, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými ubytovacími podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami uvedenými ve Všeobecných ubytovacích podmínkách.

4. Uhrazením zálohy dává host souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek dalších osob uvedených v objendávce odpovídá host, který uzavřel s poskytovatelem smlouvu.

5. Poskytovatel akceptuje závazně objednávku po uhrazení zálohy. V případě neuhrazení zálohy v termínu dohodnutém ve smlouvě bude rezervace zrušena.

4. Ceny

1. Ceny služeb jsou uvedeny na oficiálním webu poskytovatele www.chalupapohadka.cz. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi poskytovatelem a hostem.

2. Cena pobytu se skládá ze zálohy ve výši 50 % z celkové ceny (pokud není dohodnuto mezi poskytovatelem a hostem ve smlouvě jinak) a doplatku ceny.

3. Záloha je splatná bankovním převodem na účet poskytovatele. Závazek hosta zaplatit zálohu, je v případě bankovního převodu splněn připsáním úhrady na účet poskytovatele.

4. Doplatek ceny společně s vratnou kaucí ve výši 2.000,- Kč / apartmán je splatný v den nástupu ubytování v penzionu.

5. Práva a povinnosti hosta

Host je oprávněn:

 • být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu
 • využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb
 • stornovat pobyt kdykoliv před započetím, v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami

Host je povinen:

 • včas zaplatit dohodnutou zálohu
 • dodržovat Provozní řád - Penzion Chalupa Pohádka. Zejména je host v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu na apartmánech, v celém penzionu i v jeho okolí, uklízet si po sobě a svých dětech.
 • zachovávat noční klid v době od 22.00 do 6.00 hod. V případě hrubého porušení předpisů a následného odepření dalších služeb nemá nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu
 • bezodkladně nahlásit provozovateli penzionu způsobené, případně zjištěné závady, škody či problémy
 • uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním, příp. jednáním osob uvedených ve smlouvě sjednané hostem v Penzionu Chalupa Pohádka.

6. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn:

 • vyžadovat od hosta součinnost tak, aby poskytovatel mohl řádně splnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy

Poskytovatel je povinen:

 • zajistit všechna práva hosta uvedená v bodě 5. V případě, že dojde k situaci, kdy poskytovatel ubytování bude vracet hostovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení finanční částky.

7. Storno podmínky

Host má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou a to dopisem, případně e-mailem. V případě storna pobytu formou e-mailu je host povinen si doručení e-mailu a provedení storna u poskytovatele ověřit.

Host je povinen zaplatit následující storno poplatky

 • výše zálohy 50 % z celkové ceny pobytu
 • v případě zrušení pobytu více než 30 dní včetně před nástupem ubytování činí storno poplatek 50 % ze zálohy
 • v případě zrušení pobytu méně než 30 dní před nástupem ubytování činí storno poplatek 100 % ze zálohy

Pozn. Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto:
1. počítaný den je den storna hostem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem ubytování (plánovaným započetím čerpání služeb). Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den uvedený ve smlouvě – den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných hostů.

Upozornění – poskytovatel ubytování vyžaduje zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, živelné pohromy apod. Pro tento případ poskytovatel doporučuje sjednat pojištění proti stornu pobytu a nárokovat náhradu na pojišťovně.

Stornopoplatek musí být uhrazen i v případě, že se host neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na objednávce.

Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku.

     Pokud host zruší pobyt  méně než 30 dní před nástupem pobytu, má již uhrazenou rezervaci a požaduje změnu termínu pobytu, může poskytovatel v případě dohody o změně termínu pobytu požadovat poplatek za změnu termínu pobytu ve vzájemně dohodnuté výši. Pokud v tomto případě dojde k dohodě mezi poskytovatelem a hostem, není uplatněn stornopoplatek, avšak host již nemůže poté požadovat vrácení rezervace ani poplatku.

8. Pojištění

Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Poskytovatel doporučuje hostovi sjednat si případné pojištění u vybrané pojišťovny v ČR.

9. Osobní údaje

Host souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění pobytu v ubytovacím zařízení Penzion Chalupa Pohádka. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt) hosta jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré, pořizování fografií a videozáznamů z akcí a osobní údaje získané od hostů, poskytovatel užívá výhradně pro vnitřní potřebu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a pro obchodní a marketingovou propagaci. Neposkytuje je třetím osobám. Host s těmito výjimkami výslovně souhlasí odesláním objednávky. Osobní údaje hostů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Host odesláním objednávky poskytuje své osobní údaje dobrovolně a souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele, a to i po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky služeb ze strany poskytovatele, a to až do doby, kdy host písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2018 a je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek.

2. Platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou.

Host přijetím těchto Všeobecných ubytovacích podmínek potvrzuje, že se podrobně s Všeobecnými ubytovacími podmínkami seznámil,  jejich obsahu porozumněl, souhlasí s nimi a zavazuje se respektovat je jako nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a hostem.

Penzion Chalupa Pohádka, Věcov - Jimramovské Pavlovice 3, 592 42, Mobil: +420 731 468 947, 731 468 828, E-mail: info@chalupapohadka.cz, Web: https://www.chalupapohadka.cz